Skip to content

Rolls-Royce SMR design progresses to next step of Generic Design Assessment

The Office for Nuclear Regulation (ONR), the Environment Agency and Natural Resources Wales (NRW) announced today that they are progressing to the next phase of their assessment of Rolls-Royce SMR Ltd’s 470 MW Small Modular Reactor (SMR) design.

The process, known as Generic Design Assessment (GDA), allows the regulators to begin assessing the safety, security, safeguards and environmental aspects of new reactor designs before site-specific proposals are brought forward.

Step 1 of the GDA began in April 2022 and this stage has now been successfully completed following preparatory work by Rolls-Royce SMR Ltd and the regulators.

Today also marks the start of Step 2 which is expected to last for 16 months.

Step 1 has involved agreeing the scope of the GDA which has been based on information supplied by Rolls-Royce SMR Ltd to ONR, the Environment Agency and NRW so the regulators can undertake a meaningful assessment of the design.

During the past year, Rolls-Royce SMR Ltd has completed all the requirements for Step 1 from the regulators' guidance with good progress made in developing its organisation and arrangements to support GDA.

Rolls-Royce SMR Ltd has now launched a comments process on its new website, which enables anyone to submit comments and questions about the reactor design to the company for its response.

Relevant issues raised during the comments process, and Rolls-Royce SMR Ltd’s responses to these issues, will be used to help inform the regulators’ assessments throughout the rest of the GDA process.

Rob Exley, ONR's Head of Generic Design Assessment, said: "The purpose of GDA is to determine whether the design meets our robust safety, security, safeguards and environmental protection standards in Great Britain.

"We are working together with the Environment Agency and NRW to ensure Rolls-Royce SMR Ltd understands and meets our regulatory expectations for its proposed reactor design.

“As nuclear regulators, we recognise that we are acting in the interests of the public and, as such, this period of scrutiny will be open, transparent and provide regular opportunities for meaningful engagement with interested parties throughout the GDA process.

"ONR is satisfied that Rolls-Royce SMR Ltd has adequate arrangements to support GDA. We have agreed an appropriate scope for GDA, for which the company has provided an appropriate submission schedule and a resourced organisation to deliver it.

“As regulators, we can now begin our technical assessment phase.

"Based on our work during Step 1, the generic Rolls-Royce SMR design can proceed to Step 2 of the GDA.”

Andrew Pynn, the Environment Agency’s Strategy and Policy Lead for the Rolls-Royce SMR GDA, said: “We’re assessing the environmental acceptability of a new reactor design from Rolls-Royce SMR Ltd. Our team of specialist assessors will identify any issues or concerns we have with the design and will work with the company to make sure it understands our expectations to ensure the protection of communities and the environment.

“GDA is an enabling and efficient approach, helping to ensure that new nuclear power stations will meet high standards of safety, security, environmental protection and waste management.

“During Step 1 we’ve studied the company’s arrangements, plans and readiness for Step 2 and learnt more about the reactor design. In our Step 1 statement we’ve summarised what we have looked at and concluded that we can progress to Step 2 of GDA where we will begin our fundamental assessment.

“Public and stakeholder engagement is important to us. We’re encouraging people to get involved in the comments process, which begins today, by reviewing the information on the company’s website and providing your comments which are viewed by the regulators.

"We’ll be engaging continually with stakeholders and public and we will carry out a consultation as we step through the regulatory process."

Natural Resources Wales is also involved in the GDA process and will be leading on engagement with people in Wales.

Paul Gibson, the Radioactivity & Industry Policy Team Leader from Natural Resources Wales, said: “We are working closely with the Environment Agency and the Office for Nuclear Regulation as part of the process to determine the acceptability of the Rolls-Royce SMR design which potentially could be sited in Wales.”

The GDA process focuses on the design of a generic nuclear power station and is not site-specific.

The process is systematic and contains a number of steps, with the assessment getting increasingly detailed as the process develops.

A Design Acceptance Confirmation (DAC) or Statement of Design Acceptability (SoDA), from ONR and the environmental regulators respectively, will only be issued at the end of Step 3 of the GDA if the design meets the high safety, security, safeguards, environmental protection and waste management standards expected by our regulatory frameworks.

These regulatory judgements do not guarantee the granting of a site licence or subsequent permissions issued under the conditions of a site licence for the construction of a power station based on the Rolls-Royce SMR design at a particular site in Great Britain.

For more, please read ONR’s end of Step 1 statement and full Step 1 summary report the environmental regulators’ - Environment Agency and Natural Resources Wales (NRW) - joint end of Step 1 statement.

This news release is also available in Welsh in the event that a new SMR reactor is constructed and operated in Wales. Fellow regulator Natural Resources Wales (NRW) is part of this Generic Design Assessment for this reason.

Mae dyluniad Rolls-Royce SMR yn symud ymlaen i gam nesaf yr Asesiad Dyluniad Generig

Heddiw, cyhoeddodd y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR, sef Office for Nuclear Regulation), Asiantaeth yr Amgylchedd a Chyfoeth Naturiol Cymru (CNC) eu bod yn symud i gam nesaf eu hasesiad o ddyluniad Adweithydd Modiwlar Bach (SMR, sef Small Modular Reactor) 470 MW Rolls-Royce SMR Ltd.

Mae'r broses, a elwir yn Asesiad Dyluniad Generig (GDA, sef Generic Design Assessment), yn galluogi'r rheoleiddwyr i ddechrau asesu agweddau diogelwch ac amgylcheddol ar ddyluniadau adweithyddion newydd cyn i gynigion safle-benodol gael eu cyflwyno.

Dechreuodd Cam 1 y GDA ym mis Ebrill 2022 ac mae’r cam hwnnw bellach wedi’i gwblhau’n llwyddiannus yn dilyn gwaith paratoi gan Rolls-Royce SMR Ltd a’r rheoleiddwyr.

Mae heddiw hefyd yn nodi dechrau Cam 2, y disgwylir iddo bara 16 mis.

Mae Cam 1 wedi cynnwys cytuno ar gwmpas y GDA, sydd wedi’i seilio ar wybodaeth a ddarparwyd gan Rolls-Royce SMR Ltd i’r ONR, Asiantaeth yr Amgylchedd a CNC, fel y gall y rheoleiddwyr gynnal asesiad ystyrlon o’r dyluniad.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae Rolls-Royce SMR Ltd wedi cwblhau'r holl ofynion ar gyfer Cam 1 o ganllawiau'r rheolyddion, a gwnaed cynnydd da wrth ddatblygu ei drefniadaeth a threfniadau i gefnogi GDA.

Mae Rolls-Royce SMR Ltd bellach wedi lansio proses sylwadau ar ei wefan newydd, sy'n galluogi unrhyw un i gyflwyno sylwadau a chwestiynau am ddyluniad yr adweithydd i'r cwmni i gael ei ymateb.

Bydd materion perthnasol a godwyd yn ystod y broses sylwadau, ac ymatebion Rolls-Royce SMR Ltd i’r materion hyn, yn cael eu defnyddio i helpu i lywio asesiadau’r rheoleiddwyr drwy weddill y broses GDA.

Dywedodd Rob Exley, Pennaeth Asesu Dyluniad Generig yr ONR: “Diben GDA yw penderfynu a yw’r dyluniad yn bodloni ein mesurau diogelwch cadarn a’n safonau o ran diogelu’r amgylchedd ym Mhrydain Fawr.

“Rydym yn cydweithio gydag Asiantaeth yr Amgylchedd a CNC i sicrhau bod Rolls-Royce SMR Ltd yn deall ein disgwyliadau rheoleiddio ar gyfer ei gynllun adweithydd arfaethedig, ac yn eu bodloni.

“Fel rheoleiddwyr niwclear, gwyddwn ein bod yn gweithredu er budd y cyhoedd ac, felly, bydd y cyfnod craffu hwn yn agored, yn dryloyw ac yn darparu cyfleoedd rheolaidd ar gyfer ymgysylltu ystyrlon â phartïon â diddordeb drwy gydol proses y GDA.

“Mae’r ONR yn fodlon bod gan Rolls-Royce SMR Ltd drefniadau digonol i gefnogi’r GDA. Rydym wedi cytuno ar gwmpas priodol ar gyfer y GDA, ac mae'r cwmni wedi darparu amserlen gyflwyno briodol ar ei gyfer a threfn ac adnoddau er mwyn ei gyflawni.

“Fel rheoleiddwyr, gallwn nawr ddechrau ein cyfnod asesu technegol.

“Yn seiliedig ar ein gwaith yn ystod Cam 1, gall y cynllun Rolls-Royce SMR generig symud ymlaen i Gam 2 y GDA.”

Dywedodd Andrew Pynn, Arweinydd Strategaeth a Pholisi Asiantaeth yr Amgylchedd ar gyfer GDA Rolls-Royce SMR: “Rydym yn asesu pa mor dderbyniol yn amgylcheddol yw dyluniad adweithydd newydd gan Rolls-Royce SMR Ltd. Bydd ein tîm o aseswyr arbenigol yn nodi unrhyw faterion neu bryderon sydd gennym gyda'r dyluniad, a byddant yn gweithio gyda'r cwmni i wneud yn siŵr ei fod yn deall ein disgwyliadau i sicrhau bod cymunedau a'r amgylchedd yn cael eu diogelu.

“Mae GDA yn ddull effeithlon; mae’n helpu i sicrhau y bydd gorsafoedd ynni niwclear newydd yn bodloni safonau uchel o ran diogelwch, o ran diogelu’r amgylchedd, ac o ran rheoli gwastraff.

“Yn ystod Cam 1 rydym wedi astudio trefniadau, cynlluniau a pharodrwydd y cwmni ar gyfer Cam 2 ac wedi dysgu mwy am ddyluniad yr adweithydd. Yn ein datganiad Cam 1 rydym wedi crynhoi’r hyn rydym wedi edrych arno ac wedi dod i’r casgliad y gallwn symud ymlaen i Gam 2 y GDA, lle byddwn yn dechrau ein hasesiad sylfaenol.

“Mae ymgysylltu â’r cyhoedd a rhanddeiliaid yn bwysig i ni. Rydym yn annog pobl i gymryd rhan yn y broses sylwadau, sy’n dechrau heddiw, drwy adolygu’r wybodaeth ar wefan y cwmni a darparu eich sylwadau, sy’n cael eu gweld gan y rheoleiddwyr.

“Byddwn yn ymgysylltu’n barhaus â rhanddeiliaid a’r cyhoedd a byddwn yn cynnal ymgynghoriad wrth i ni gamu drwy’r broses reoleiddio.”

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn rhan o broses y GDA a bydd yn arwain ar ymgysylltu â phobl yng Nghymru.

Dywedodd Paul Gibson, Arweinydd Tîm Polisi Ymbelydredd a Diwydiant Cyfoeth Naturiol Cymru: “Rydym yn gweithio’n agos gydag Asiantaeth yr Amgylchedd a’r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear fel rhan o’r broses i bennu pa mor dderbyniol yw dyluniad SMR Rolls-Royce, y gellid o bosibl ei leoli yng Nghymru.”

Mae proses y GDA yn canolbwyntio ar ddyluniad gorsaf ynni niwclear generig ac nid yw'n benodol i safle.
Mae'r broses yn systematig ac yn cynnwys nifer o gamau, gyda'r asesiad yn mynd yn fwyfwy manwl wrth i'r broses ddatblygu.

Bydd Cadarnhad o Dderbyn Dyluniad (DAC, sef Design Acceptance Confirmation) neu Ddatganiad o Dderbynioldeb Dyluniad (SoDA, sef Statement of Design Acceptability) gan yr ONR a'r rheoleiddwyr amgylcheddol, yn y drefn honno, yn cael eu cyhoeddi ar ddiwedd Cam 3 o'r GDA, a hynny, wrth gwrs, dim ond os yw'r dyluniad yn bodloni'r mesurau diogelwch cadarn a’r safonau uchel o ran diogelu’r amgylchedd a rheoli gwastraff a ddisgwylir gan ein fframweithiau rheoleiddio.

Nid yw’r dyfarniadau rheoleiddiol hyn yn gwarantu o gwbl y caiff trwydded safle na chaniatâd dilynol ei roi o dan amodau trwydded safle ar gyfer adeiladu gorsaf bŵer yn seiliedig ar ddyluniad SMR Rolls-Royce ar safle penodol ym Mhrydain Fawr.

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ddatganiad diwedd Cam 1 ar y cyd gan yr ONR a’r rheoleiddwyr amgylcheddol, Asiantaeth yr Amgylchedd a Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) (CNC).